Medfer Eesti OÜ kliendiandmete töötlemise kord.

1. EESMÄRK
1.1. Kliendiandmete töötlemise kord (edaspidi Kord) määrab kindlaks Klientide isikuandmete töötlemise tingimused Medfer Eesti OÜ (edaspidi Portaal). Klientide jaoks väljenduvad need reeglid Portaali veebilehel avaldatavas Kliendiandmete töötlemise korras.
2. MÕISTED
Korras kasutatavatel mõistetel on järgnev tähendus:
* Vastutav töötleja on Medfer Eesti OÜ (Vastutav töötleja), registrikood 14860456.
* Klient on isik, kes kasutab või on kasutanud Portaali teenuseid või edastanud (sh kolmanda osapoole vahendusel) Portaalile oma Kliendiandmeid Portaali teenuse kasutamise eesmärgil.
* Kliendiandmed on igasugune teave, mis on Portaalil Kliendi kohta teada.
* Töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sõltumata toimingu teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest (sh kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute tegemine, andmeid sisaldavast dokumentatsioonist väljavõtete tegemine, andmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, kustutamine jne).
* Volitatud töötleja on Portaali nimel Kliendiandmeid töötlev isik. Nimekiri Volitatud töötlejatest ning nende kategooriatest, kellele võidakse edastada Kliendiandmeid, on avaldatud Portaali veebilehel.
* Kolmas isik on juriidiline või füüsiline isik, kes ei ole Portaali töötaja, Volitatud töötleja ega Klient.

3. ÜLDISED PÕHIMÕTTED
3.1. Kliendiandmete töötlemine Portaalis toimub isikuandmete kaitse üldmääruses (General Data Protection Regulation, edaspidi „GDPR“), isikuandmete kaitse seaduses, muudes asjakohastes õigusaktides ning Korras sätestatud nõuete kohaselt.
3.2. Portaal ja Portaali töötajad hoiavad portaalisaladust tähtajatult ning töötlevad Kliendiandmeid konfidentsiaalsena, avaldades neid kolmandatele isikutele ainult Kliendi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul või seaduses sätestatud muudel alustel või käesolevas Korras ettenähtud juhtudel.
3.3. Juhul, kui Kliendiandmete töötlemine toimub Kliendi nõusoleku alusel, küsitakse Kliendilt vajalik nõusolek üldjuhul Portaali registreerimise käigus. Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Kliendiandmete töötlemise seaduslikkust. Klienti teavitatakse õigusest nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusolek peab vastama kõikidele GDPR-s ja asjakohasel juhul teistes õigusaktides esitatud nõuetele.
3.4. Portaal rakendab asjakohaseid korralduslikke, infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid portaalisaladuse ja Kliendiandmete käideldavuse, terviklikkuse ning konfidentsiaalsuse tagamiseks.
3.5. Volitatud töötlejatega ja Portaali lepingupartneritega sõlmitavates lepingutes peab sisalduma konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus ning Volitatud töötleja ja lepingupartner on kohustatud edastama Portaalile kõik taotlused, mille Klient on Volitatud töötlejale või lepingupartnerile enda Kliendiandmete töötlemise kohta esitanud. Portaal nõuab üldjuhul isikutelt, kellele Kliendiandmeid edastatakse või avalikustatakse, asjakohaste turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.
3.6. Portaal piirdub Kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik Klientide teenindamiseks ning Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Kui Klient kasutab Portaali esindaja kaudu, võib Portaal vajalikus ulatuses töödelda ka esindaja isiku- ja kontaktandmeid.

4. KLIENDIANDMETE LIIGID
Portaal töötleb alljärgnevaid Kliendiandmete liike:
4.1. Kliendi isiklikud andmed (sh nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed, elukoht, kodakondsus, suhtluskeel jne), samuti Kliendi tegevusala kohta käivad andmed (sh haridus, õppeasutus, amet, töökoht, seotus avaliku võimu ülesannete täitmisega jne);
4.2. Kliendi kontaktandmed (sh aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne);
4.3. Andmed Kliendi ja Portaali töötaja vahelise telefonikõne kohta (kõne sisu, toimumiseaeg, -kestus);
4.4. andmed Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste, kliendi kaebustega seotud andmed jne);
4.5. andmed Kliendi segmendi kohta (nt vanuseline kuuluvus ja sugu);
4.6. tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (nt andmed tarbijamängudes võidetud auhindade, kampaaniates kogutud punktide jms kohta);
4.7. andmed Kliendi poolt külastatavate Portaali veebilehtede ja -rakenduste kohta (sh IP-aadress ning andmed sotsiaalmeedia kanali konto külastamise kohta).

5. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID
5.1. Portaal töötleb Kliendiandmeid peamiselt järgmistel eesmärkidel:
5.1.1. otsustamiseks, kas ja mis tingimustel osutada Kliendile teenust. Sellisel juhul võib Kliendiandmete töötlemine toimuda profiilianalüüsi alusel automaatse otsuse tegemise kaudu arvestades Portaalile Kliendi kohta teada olevaid Kliendiandmeid ning enne teenuse osutamist;
5.1.2. Kliendi identifitseerimiseks;
5.1.3. Kliendi poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja vajaduse korral parandamiseks või täiendamiseks;
5.1.4. klienditeeninduse ja Portaali teenuste kvaliteedi tagamiseks, arendamiseks ning uute teenuste väljatöötamiseks, sh teenustasude suuruste määramiseks, samuti Portaali IT-süsteemide ja – programmide kontrollimiseks, arendamiseks või hooldamiseks;
5.1.5. tarbijamängude või kampaaniate korraldamiseks;
5.1.6. Kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu uurimiseks, et parendada Portaali poolt pakutavaid teenuseid (sh tarbijaharjumuste uuringud, turu-uuringud, kliendiküsitlused jne).
5.1.7. Portaali ja Volitatud töötlejate toodete/teenuste kohta reklaamide ja pakkumiste edastamiseks.
5.2. Kui Portaal soovib Kliendiandmeid töödelda Korras nimetamata eesmärgil, peab Klient andma selleks eraldi nõusoleku vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.
5.3. Kliendiandmed, mida Portaal eeltoodud eesmärkide täitmiseks töötleb võivad pärineda Kliendilt või avalikest allikatest (sh internetis avaldatud andmed).
Kliendiandmed võivad pärineda ka muudelt kolmandatelt isikutelt, kui selline Kliendiandmete edastamine Portaalile kolmandate isikute poolt on seaduslik.

6. KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED
Portaal töötleb Kliendiandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
6.1. seadusest tulenevate kohustuse täitmiseks
6.2. Portaali õigustatud huvi alusel. Portaali õigustatud huvi seisneb järelevalveasutuste juhendite ja soovituste järgimises, efektiivse riskijuhtimise meetmete rakendamises ja turvanõuete täitmises (sh infoturve), äritegevuse arendamises (sh statistika ning Portaalisisene aruandlus) ja edendamises (sh turunduslikel eesmärkidel).
6.3. Kliendi nõusoleku alusel

7. KLIENDIANDMETE EDASTAMINE
7.1. Portaal on kohustatud avaldama ja edastama Kliendiandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt andmete edastamine uurimisasutustele, notarile, pankrotihaldurile, Maksu- ja Tolliametile, rahapesu andmebüroole, Finantsinspektsioonile, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile).
7.2. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisel (nt e-arvete ja püsikorralduste tegemiseks) võib Portaal kasutada kolmandaid isikuid (nt pankasid) ja teha neile kättesaadavaks ka Kliendiandmeid.
7.3. Kliendi esindajale võib Kliendiandmeid edastada vastavasisulise kohtulahendi või Kliendi volikirja alusel või kui esindaja esindusõigus tuleneb seadusest. Portaal võib nõuda, et väljaspool Portaali vormistatud volikiri oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud. Esindaja tuleb identifitseerida Portaalis kehtiva korra kohaselt.

8. KLIENDI ÕIGUSTE KAITSE
8.1. Klient võib Kliendiandmete töötlemise kohta selgituste saamiseks, samuti kaebuste, taotluste või teadete edastamiseks igal ajal kontakteeruda Portaaliga veebilehel toodud kontaktide vahendusel.
8.2. Kliendiandmete töötlemist puudutavad pöördumised (kaebused, taotlused või teated) peavad olema esitatud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Portaal vastab pöördumisele hiljemalt 30 päeva jooksul arvates pöördumise kättesaamisest. Kui vastamiseks on vajalik teostada täiendavaid kontrolle või päringuid, võib Portaal asjakohasel juhul vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest pöördumise esitajat.
8.3. Kliendil on õigus saada teavet tema kohta kogutud Kliendiandmete ja nende töötlemise eesmärkide kohta.
8.4. Kui Klient leiab, et Kliendiandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Portaali poole. Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole. Kui tuvastatakse, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud Kliendi õigusi, on Kliendil õigus nõuda temale rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.
8.5. Klient võib keelata Kliendiandmete edastamise Volitatud töötlejatele või kolmandatele isikutele.
8.6. Kui õigusaktidest või Korrast ei tulene teisiti, võib Klient taotleda Portaali juurdepääsu teda puudutavatele Kliendiandmetele, samuti nõuda nende andmete kustutamist, sulgemist, piiramist (s.h Kliendiandmete liikide ja eesmärkide lõikes), ülekandmist või esitada vastuväite Kliendiandmete töötlemisele. Portaal võib jätkata Kliendiandmete töötlemist eelkõige juhul, kui töötlemine on vajalik Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks, Portaal on õigus või kohustus töödelda Kliendiandmeid õigusaktidest tulenevalt või Portaalil on Kliendiandmete töötlemise jätkamiseks õigustatud huvi ning Kliendi huvid ja õigused ei ole sellest kaalukamad.
8.7. Pärast Kliendi surma on tema kohta käivate Kliendiandmete suhtes õigusaktide ja Korraga kehtestatud õigused Kliendi pärijal.

9. KLIENDIANDMETE SÄILITAMINE
9.1. Portaal säilitab Kliendiandmeid ainult senikaua, kuni see on vajalik Korra punktis 5 nimetatud eesmärkide täitmiseks või kuni õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või senikaua, kuni see on vajalik tulevikus tekkida võivate õigusvaidluste jaoks Portaali ja Kliendi vahel. Selleks, et Portaalil oleks võimalik õigusvaidluse tekkimise korral koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid, säilitab Portaal andmeid kuni võimaliku nõude aegumistähtaja möödumiseni.
9.2. Portaal kõrvaldab üldjuhul isiku kohta kogutud andmed Portaali infosüsteemidest järgmistel juhtudel:
9.2.1. ilmneb, et Kliendiandmed on Portaalile edastatud kolmanda isiku poolt ilma Kliendi nõusolekuta ja Klient on avaldanud soovi tema andmete töötlemise lõpetamiseks (v.a. juhul, kui Portaalil on õigus andmeid edasi töödelda õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, õigustatud huvi tõttu või muul seaduslikul alusel);
9.2.2. möödub andmete säilitamiseks Portaali poolt punktis 9.1. ettenähtud tähtaeg või selle puudumisel õigusaktidega ettenähtud vastav tähtaeg;
9.2.3. Portaaliga õigussuhteid mitteomav isik on esitanud taotluse toote või teenuse saamiseks, kuid ei ole Portaali pakkumist selle kehtivuse ajal vastu võtnud või kui Portaal on otsustanud jätta sellele isikule toode või teenus pakkumata.

10.KORRA KOHALDAMINE JA MUUTMINE
10.1. Korda kohaldatakse Kliendiandmete töötlemisele, s.h. ka kliendisuhetele, mis on tekkinud enne Korra jõustumist.
10.2. Portaalil on õigus Korda igal ajal ühepoolselt muuta, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. Korra uuendamisest teavitatakse Klienti Pangale teadaolevate kontaktandmete vahendusel vähemalt üks kuu enne muudatuste jõustumist (muudatusest ei pea teavitama, kui muudatus on tingitud õigusaktide muutumisest).
Medfer Eesti OÜ kliendiandmete töötlemise kord on kehtiv alates 15.01.2020.

Kiireim, lihtsaim ja soodsaim viis meditsiiniseadmete ostmiseks.

Kontakt

Medfer Eesti OÜ

Reg.: 14860456

info@medfer.ee